CONTACT
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Definities
a- Interieur design by nicole & fleur (ID): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; interieurontwerper en leverancier van meubels, verlichting en accessoires; een maatschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Interieurdesign.nu onder nummer 54393582, gevestigd aan Kerkdijk 24a, 3615 BE Westbroek.
b- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ID een Opdracht sluit
c- Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en ID
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met ID.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van de opdracht

2.1 Een Opdracht met ID komt tot stand wanneer er aan ID schriftelijk dan wel per mail akkoord is gegeven op de Opdracht.
2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met ID in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden.
2.3 Op alle Opdrachten gesloten met ID is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 ID zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2  ID is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt ID op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 Indien er voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft ID het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel ID als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De door ID opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen.

Artikel 4 Wijziging van de opdracht

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de Opdracht dien overeenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen, dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ID zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ID de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de Opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. ID zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.6 De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die ID verricht tengevolge van wijziging van het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van ID worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en excl. reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van ID zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de Opdracht geldende tarieven. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten.
5.3 ID behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen.
5.4 Mondelinge gemaakte afspraken en bedingen binden ID eerst nadat deze schriftelijk of per email door ID zijn bevestigd.

Artikel 6 Betaling

6.1 Na afronding van de Opdracht ontvangt  de Opdrachtgever een factuur. ID hanteert een betalingstermijn van 16 dagen in geval van een interieuradvies.
6.2 In geval van aankopen product(en) ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% en na levering een factuur voor restant betaling van 50% van de aankoopwaarde. ID hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.

Artikel 7 PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING

7.1 ID heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de klant worden ingekocht op basis van een individuele overeenkomst. Ze kunnen daarom ook niet geretourneerd worden.
7.2 ID is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen of foto’s en andere informatie op andere websites.
7.3 De Opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type etcetera). Bestelling wordt geplaatst na akkoord van de Opdrachtgever.
7.4 ID is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan ID.
7.5 Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal ID het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
7.6 ID verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
7.7 ID is niet verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, maar geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de Opdrachtgever.
7.8 Klachten of afwijkingen op producten worden door ID in behandeling genomen.
7.9 Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of iets anders expliciet is bevestigd per email door ID. Indien de door ID verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek ontstaat door omstandigheden waar ID niets aan kan doen.

Artikel 8 Eigendomsrecht, gebruik & licentie

8.1 In het kader van de geleverde diensten van ID blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van ID, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van ID openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.3 ID heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ID aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan ID worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is ID niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
9.2 ID is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ID is uit gegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.
9.3 ID is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
9.4 Indien ID desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.5 Mocht ID tijdens het werk in een woning schade aanbrengen aan het interieur dan beschikt ID over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar ID geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van ID opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Opdracht  te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien ID bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct na afronding van de Opdracht, maar uiterlijk binnen 14 dagen, per mail kenbaar gemaakt te zijn aan ID.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal ID de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door ID worden aangepast tot een lager bedrag.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 ID is ten alle tijde bevoegd een Opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 ID behoudt het recht om het resultaat van een Opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.
12.3 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ID partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig is.
12.4 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te voorkomen.

Cookies

We gebruiken cookies om om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.

Privacy verklaring | Sluiten
Instellingen